​✮ Perfekte sted til firmaarrangementer

Sjov for hele familien

✮ Hold din næste fødselsdag her!

   

Om klubben​

Hos Filskov Kro Fodboldgolf har vi en drøm om at udbrede sporten og løfte fodboldgolf til en anerkendt sportsgren. Vi vil rigtig gerne forsøge at skabe en klubkultur omkring fodboldgolfen med træningsaftner, turneringer, klubsammenhold og alt hvad dette indebærer - præcis på samme måde som man har det i fodboldklubben eller idrætsforeningen. Vi vil gerne skabe nogle gode rammer for dem som synes det er hyggeligt at komme og spille en runde fodboldgolf samt skabe et stærkt fundament med mulighed for at fremme de sportslige præstationer for de der har lyst til det

Derfor har vi etableret Filskov Fodboldgolf Klub

BLIV MEDLEM AF KLUBBEN

Et medlemskab af Filskov Fodboldgolf Klub giver mulighed for at deltage i alle klubbens træningsaftener og klubaftener. Herudover giver medlemsskabet selvfølgelig adgang til at spille lige så meget man vil på banen og alle de dage man har lyst (bane kan være optaget pga. arrangementer).

Du kan læse mere og melde dig ind klubben​ her

Filskov Fodboldgolf Klubs Bestyrelse

Louise Aagaard, Formand

Lars Thomsen, Kasserer

Else K Jensen

Allan Duus

Randi Laursen

Ønsker du at kontakte bestyrelsen kan du sende dem en mail på klub@filskovfodboldgolf.dk

Filskov Fodboldgolf Klubs vedtægter

§ 1 - Navn og hjemsted

Klubbens navn er Filskov Fodboldgolfklub, og er stiftet den 25 Januar 2017 Klubben har hjemsted i Billund Kommune.

Fodboldgolfklubben er medlem af Dansk Fodboldgolf Forening og er underlagt dennes love og bestemmelser.

§ 2 - Formål

Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke Fodboldgolf og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendska­bet til Fodboldgolfsporten.

Klubben skal i henhold til aftale med Filskov Fodboldgolfbane, der giver klubben brugsret til Fodboldgolfanlæg og klublokale, organisere de idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve fodboldgolf-spillet under de bedst mulige forhold.

§ 3 - Medlemskab

Som medlem kan optages enhver, der måtte ønske det.

Klubben har følgende medlemskategorier:

  1. Juniorer (5-15 år)
  2. Pensionister (fra man fylder 60 år)
  3. Voksne (16 -59 år)
  4. Passive (støttemedlemmer i form af fx sponsorer)

Medlemmerne er forpligtet til at overholde Fodboldgolfklubbens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

§ 4 - Indmeldelse

Indmeldelse skal ske elektronisk via indmeldelsesformular på dfgf.dk, medlemskabet er ikke gyldigt før klubben har modtaget fastsat kontingent.

§ 5 - Udmeldelse

Medlemskab er gældende for det kalenderår hvori indmeldelse er foretaget. Medlemskabet betragtes som ophørt hvis ikke dette fornys jf. § 4. det efterfølgende år.

§ 6 Kontingent

Kontingent fastsættes af baneejer og bestyrelsen i fællesskab.

§ 7 - Ordinær generalforsamling

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes i Billund Kommune hvert år inden udgangen af november måned.

Indkaldelse skal ske ved elektronisk kommunikation (e-mail), annoncering i klubhus eller skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, forslag fra bestyrelsen samt revideret regnskab.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt til bestyrelsen senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Alle foreningens medlemmer samt, hvem bestyrelsen måtte indbyde har adgang til generalforsamlingen. Alle aktive medlemmer, har stemmeret med hver én stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

§ 8 - Dagsorden til ordinær generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Forslag fra bestyrelsen

5. Forslag fra medlemmerne

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

§ 9 - Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent uden for bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtagelse af vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

Afstemninger foretages ved håndsoprækning. Ved personvalg skal der dog stemmes skriftligt.

Der udfærdiges et referat over generalforsamlings beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 10 - Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Der udfærdiges et referat over den ekstraordinære generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 11 - Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 5 medlemmer eller minimum 3 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, idet der årligt afgår 2 medlemmer første gang frivillig eller efter lodtrækning, derefter efter anciennitet. Genvalg kan finde sted.

Ethvert stemmeberettiget medlem er valgbart til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer, og fastsætter selv sin forretningsorden.

I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsam­ling.

§ 12 - Bestyrelsens kompetence

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§ 13 - Tegning og hæftelse

Klubben tegnes af formanden samt ét bestyrelsesmedlem. Ved økonomiske dispositioner over 5000 kr. kræves underskrift af formanden og kassereren.

For de af bestyrelsen indgåede forpligtelser på klubbens vegne hæfter alene klubbens formue.

§ 15 - Regnskab

Klubbens regnskabsår 1 november - 31 oktober.

Det reviderede regnskab udsendes til samtlige medlemmer samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, jf. § 7.

§ 16 - Særlige bestemmelser i relation til DFGF

For Fodboldgolfspillet i klubben gælder de af World Football Golf Association fastsatte regler, samt de af bestyrelsen fastsatte, med Dansk Fodboldgolf Forenings godkendelse, lokale regler.

Bestyrelsen fastsætter de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og opretholdelse af orden inden for klubbens område.

§ 17 - Disciplinær straf

Opfylder medlemmet ikke sine medlemsforpligtelser, kan bestyrelsen straffe vedkommende med advarsel, karantæne, suspension eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben.

Et medlem kan midlertidig udelukkes eller ekskluderes af bestyrelsen, såfremt vedkommende handler til skade for klubben.

Bestyrelsens afgørelse om eksklusion kan af medlemmet kræves forelagt og afgjort på førstkommende generalforsamling. Indbringelse for generalforsamling har dog ikke opsættende virkning.

Alle afgørelser truffet af klubben, kan af medlemmet endvidere kræves indbragt for Dansk Fodboldgolf Forening inden 4 uger efter, at forholdet er begået eller, at parten er blevet bekendt med den afgørelse, der klages over.

§ 18 - Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsam­lingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberetti­gede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlem­mer, uanset disses antal.

I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens overskydende midler Dansk Fodboldgolf Forening.

Således vedtaget den 25/01/2017.

Sign. Formand        Sign. Dirigent

​Redigeret 1/12 2021 af formanden.

Virksomhedsnavn & CVR

Filskov Kro - Fodboldgolf

CVR: 36590335

Adresse & Postnummer

Hjortlundvej 1D-E, Filskov
7200 Grindsted

Kontaktinformationer